AllwaysFit
5.0
Gebaseerd op 49 recensies
powered by Google
js_loader

Privacy – Informatie – Huisregels

Onze Huisregels

AllwaysFit Fysiotherapie heeft een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijke om hier aan te voldoen.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • Iedereen gedraagt zich volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • AllwaysFit Fysiotherapie aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten volg je de aanwijzingen van het personeel.
 • Je kunt plaats nemen in de wachtruimte als je een afspraak hebt. De fysiotherapeut haalt je vanzelf op.
 • Loop niet zelf een behandelkamer binnen, daarmee verstoor je de behandeling van een andere patiënt.
 • Bij je eerste afspraak neem je een geldig legitimatiebewijs mee. Ben je doorverwezen door een arts of specialist? Neem dan ook de verwijspapieren mee.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van je aanvullende dekking fysiotherapie en de daarbij horende vergoedingen.
 • Wij vragen je bij elke behandeling een eigen handdoek mee te nemen en aandacht te geven aan je verzorging. Denk aan persoonlijke hygiene.
 • Als je gebruik maakt van de sportzaal als onderdeel van je behandeling, zorg dan voor schonen sportschoenen en gepaste sportkleding.
 • Als je er bezwaar tegen hebt om door een fysiotherapeut van een andere sekse te worden behandeld, geef dit dan aan bij het maken van een afspraak.
 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand uitgelegd. Als je hier bezwaar tegen hebt moet je dit direct aangeven.
 • Als je door bv. geloofsovertuiging bezwaar hebt tegen bepaalde behandelingen, maak dit dan bij de 1e afspraak kenbaar. Onze therapeut kan dan beoordelen of je op een andere manier geholpen kan worden.
 • Wil je een afspraak afzeggen of verzetten? Dit kan kosteloos 24 uur van te voren. Wij kunnen dan jouw afspraaktijd aanbieden aan iemand anders. Als je de afspraak binnen 24 uur afzegt, dan brengt de praktijk kosten bij je in rekening. Dit geldt ook als je de afspraak bent vergeten. Deze kosten zijn niet te declareren bij je zorgverzekeraar. Buiten openingstijden kan je de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

Betalingsvoorwaarden

 • De praktijk heeft voor zover geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Dit betekend dat je de ontvangen factuur zelf kan indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je dekking fysiotherapie wordt het bedrag door de zorgverzekeraar op je bankrekening gestort.
 • Wij vragen je om de ontvangen factuur binnen 14 dagen te voldoen. Blijf de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeer je in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
 • AllwaysFit Fysiotherapie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor je verzekerd bent. Je bent zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op je behandelingen. Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering.
 • Er wordt gestart met een herinneringsprocedure als er niet wordt voldaan aan betalingsplicht.
 • Als je in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. De verschuldigde kosten komen voor jouw rekening.

Vraag of klacht

 • Wij doen ons uiterste best om de beste zorg te bieden. Mocht je een klacht hebben, neem dan contact op met ons of stuur een mail naar fysiotherapie@allwaysfit.nl

Privacy

Als Patiënt heb je recht op inzage in jouw patiëntendossier. Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan kun je dit aangeven. Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht en zullen niet zonder toestemming gegevens aan derde verstrekken.
AllwaysFit Fysiotherapie neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fysiotherapie@allwaysfit.nl

Verzameling beperken

 • Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Uw gegevens blijven bij ons – Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

AllwaysFit Fysiotherapie deelt je persoonsgegeven met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een evt. wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen en bewaren van de medische behandeldossier
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van medische rapportages via Zorgmail naar specialisten.

Persoonsgegevens

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Neem contact op